SITH Jatinangor (Labtek) - Lab. Instruksional 1


Time:
Sun
Sep 09
Mon
Sep 10
Tue
Sep 11
Wed
Sep 12
Thu
Sep 13
Fri
Sep 14
Sat
Sep 15
07:00             
07:30             
08:00    BE3104 Prak.Lab: RH-1 (EM & KHB)     BE3104 Praktikum Laboratorium: Rekayasa Hayati-I (EM & KHB)  
08:30     "       "   
09:00     "       "   
09:30     "       "   
10:00  BE4103 Metabolisme dan Analisis Bahan Alam(Praktikum)  "       "   
10:30   "   "       "   
11:00   "   "       "   
11:30   "   "       "   
12:00   "   "       "   
12:30   "   "       "   
13:00     "       "   
13:30     "       "   
14:00             
14:30             
15:00             
15:30             
16:00             
16:30             
17:00             
17:30             
18:00             
18:30             
19:00             
External Internal